Greenways (”zelené cesty”, z angl.) sú trasy, komunikácie alebo prírodné koridory, využívané v súlade s ich spoločenskou a/alebo ekologickou funkciou a potenciálom pre šport, turizmus, rekreáciu a dopravu. Prispievajú k zdravšiemu životnému štýlu obyvateľov, ktorí ich využívajú, zlepšujú možnosti pre nemotorovú dopravu, rekreáciu a turizmus, podporujú ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, vzdelávanie a zabezpečujú trvalo udržateľné využívanie miestnych zdrojov. Greenways vedú občanov, miestne úrady a podnikateľov k spoločnému plánovaniu a zlepšovaniu života v ich meste, dedine či komunite. V praxi ide o partnersky naplánované, vybudované a upravené bezpečné trasy pre chodcov, cyklistov, bežcov, lyžiarov, vozíčkarov a pod., využívané pri každodennom dochádzaní do zamestnania, do školy, pre voľný čas, rekreáciu a turizmus, pre vzdelávanie a pre ochranu a interpretáciu prírodného alebo kultúrneho dedičstva.

Greenways sú pohodlné trasy bez výrazných prevýšení (aby boli vhodné aj pre menej trénovaných užívateľov), ich povrch by mal zabezpečiť, aby na nich ani po dlhodobých dažďoch neboli mláky a rozbahnené úseky. Trasa je vhodným spôsobom vyznačená, je doplnená o potrebnú infraštruktúru (napr. odpočívadlá, lavičky, bezpečné prechody cez cestu a pod.) a o vzdelávacie a informačné prvky (napr. mapy, informačné tabule, náučne a interpretačné panely a pod.) pre miestnych užívateľov a turistov. Greenway nie je trasa v uzavretom areáli a je verejne prístupná pre každého.

Možné príklady greenways ako trás pre:

  • bezpečné dochádzanie žiakov a študentov do školy pešo, na bicykli, na korčuliach a pod.
  • každodenný beh, bicyklovanie, korčuľovanie a pod. po práci v prírodnom prostredí
  • bezpečnú nemotorovú dopravu z centra mesta do parku, na ihriská, na kúpalisko, do prírody a pod.
  • spoznávanie a interpretáciu prírodného a kultúrneho dedičstva formou náučných a interpretačných panelov a iných exponátov, nachádzajúcich sa na greenway
  • pohodlné a bezpečné dochádzanie zo sídliska do nákupného centra na bicykli či peši
  • pritiahnutie cykloturistov do regiónu a vytvorenie zaujímavých trás pre cykloturistiku
  • miesto pre odpočinok, posedenie, opekanie a pod.
  • … a veľa veľa ďalších funkcií